Privacyverklaring

Raphaël Claessens begrijpt dat privacy voor u erg belangrijk is en wij doen ons best om dat te respecteren.

In de onderstaande secties vindt u hoe Raphaël Claessens omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u onze diensten gebruikt, wanneer u onze websites bezoekt of wanneer u anderszins te maken hebt met ons bedrijf. Door gebruik te maken van één van onze diensten, waaronder onze website, of door anderzijds met ons te handelen en ons persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden gebruikt zoals in dit privacybeleid wordt uiteengezet.

Gelieve ons geen persoonsgegevens te verstrekken als u niet wilt dat ze worden gebruikt zoals hierin wordt beschreven.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten door de ondernemingen van Raphaël Claessens, ongeacht of ze optreden als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u onze diensten wilt gebruiken of wanneer u anderszins te maken hebt met een onderneming van Raphaël Claessens, kan u om een aantal persoonsgegevens worden gevraagd die wij nodig of nuttig achten, zoals uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, taal en andere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld: bijv. mondeling, telefonisch, schriftelijk of via elektronische formulieren op onze websites.

Bij het verzamelen van persoonsgegevens is het doel van het verzamelen duidelijk op het moment dat u uw persoonsgegevens verstrekt en wij gebruiken uw informatie alleen voor die doeleinden. Als Raphaël Claessens uw persoonsgegevens wil verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld, nemen wij vooraf contact met u op om u te informeren over dat doel en alle andere relevante gegevens.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt via verschillende kanalen, wordt opgeslagen in bestanden die worden bewaard door Raphaël Claessens (Grotestraat 145 – 8421 De Haan(België)). De persoonsgegevens worden gebruikt:

 • om onze websites te beheren en te verbeteren;
 • om u onze diensten te verlenen en ze te verbeteren;
 • om anoniem statistieken te verzamelen, bijvoorbeeld, statistieken over het gebruik van onze websites;
 • om onze diensten te verkopen;
 • om onze relatie met u te beheren;
 • om te voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen;
 • voor aanwerving van personeel;
 • voor andere rechtmatige zakelijke doeleinden.

De persoonsgegevens worden maximaal gedurende vijf jaar bewaard nadat een persoon zijn contacten met Raphaël Claessens heeft beëindigd, tenzij anders wordt aangegeven op het moment dat uw persoonsgegevens worden verzameld.

RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Raphaël Claessens verplicht zich ertoe alleen persoonsgegevens van een betrokkene te verwerken als ten minste een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot de bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens (voor zover van toepassing) en persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf zijn ontvangen, worden verwerkt in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679).

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hanteren de hoogste beveiligingsnormen als het gaat om het beveiligen en beschermen van persoonsgegevens. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de databases waarin uw persoonsgegevens worden bewaard, te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, diefstal of verlies. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast, zodat wij een hoog niveau van beveiliging kunnen blijven waarborgen.

Raphaël Claessens zal alle ernstige inbreuken op de beveiliging melden aan de overheid en/of de betrokkene en/of de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of contractuele bepalingen zodra het zich ervan bewust wordt dat de veiligheid, vertrouwelijkheid of integriteit van persoonsgegevens is aangetast.

OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij stellen geen persoonsgegevens ter beschikking van derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming of wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent of wanneer Raphaël Claessens daartoe verplicht is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en regelgeving.

Alle informatie die u ons verstrekt, kan worden gedeeld met en verwerkt worden door elke entiteit in het wereldwijde netwerk van Raphaël Claessens. Dat kan een overdracht van uw informatie inhouden vanuit een locatie binnen de Europese Economische Ruimte (de “EER”) naar een locatie buiten de EER of van buiten de EER naar een locatie binnen de EER. Het niveau van informatiebeveiliging in landen buiten de EER kan lager zijn dan dat binnen de EER, maar wij hebben procedures ingesteld om de beveiliging van uw informatie te waarborgen tot het niveau dat binnen de EER vereist is.

Hoewel dat onwaarschijnlijk is, kunnen wij verplicht worden uw informatie openbaar te maken om aan wettelijke of reglementaire vereisten te voldoen. Wij doen ons best om u hiervan op de hoogte te stellen voordat we dit doen, tenzij hiertoe wettelijke beletsels zouden bestaan.

PRIVACYBELEID MET BETREKKING TOT ONZE WEBSITES

 1. Verbindingsgegevens
  Wij registreren een beperkt aantal gegevens over verbindingen die tot stand zijn gebracht met onze websites en de software en apparaten die daarvoor worden gebruikt. Die gegevens worden gebruikt om statistieken te maken en de kwaliteit van onze websites en diensten te verbeteren aan de hand van analyses van uw surfgedrag op onze websites. Raphaël Claessens verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens met betrekking tot verbindingsgegevens.
 2. Cookiebeleid
  Cookies zijn tekstbestanden die door de server van een website in de browser van uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website raadpleegt. Cookies bevatten een unieke code die het mogelijk maakt om uw browser te herkennen wanneer u de website bezoekt (“sessiecookies”) of tijdens daaropvolgende, herhaalde bezoeken (“permanente cookies”). Cookies kunnen door de server van de website die u bezoekt of door partners van die website worden geïnstalleerd. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geïnstalleerd en heeft geen toegang tot andere informatie die op uw computer of mobiel apparaat wordt gevonden. Cookies worden opgeslagen in de map van uw browser op uw computer of mobiel apparaat. Een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die het cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke nummercode.
  Over het algemeen maken cookies de interactie tussen de bezoeker en de website sneller en eenvoudiger en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud of advertentie op een website relevanter te maken voor de bezoeker en kunnen worden afgestemd op zijn persoonlijke smaak en behoeften.
  De websites van Raphaël Claessens maken gebruik van dergelijke cookies.
 3. Hyperlinks
  Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites die niet door Raphaël Claessens worden beheerd. Dergelijke hyperlinks worden louter ter informatie verstrekt. Bij het raadplegen van dergelijke websites, raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.

UW RECHTEN

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming leveren wij redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie correct en actueel is. Om die reden verzoeken wij u eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens mee te delen.

U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij over u bewaren, op te vragen en te laten corrigeren of wissen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming op elk ogenblik intrekken zonder dat dit een invloed heeft op de rechtmatigheid van het verwerken van dergelijke persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking.

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbare en machineleesbare vorm en u hebt het recht uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van onzentwege, indien (i) de verwerking is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming of een overeenkomst waarbij u partij bent; en (ii) de verwerking op een geautomatiseerde manier wordt uitgevoerd.

Als u marketingmateriaal van ons ontvangt, kunt u op elk moment en kosteloos de toestemming die u ons daarvoor hebt gegeven, intrekken door een e-mailbericht te sturen naar Raphaël Claessens.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Ons privacybeleid kan in de toekomst worden uitgebreid of aangepast (bijvoorbeeld om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen). Om deze reden raden wij u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Wij behouden ons verder alle rechten voor om van geval tot geval wijzigingen ad hoc aan te brengen in dit privacybeleid om aan een specifiek proces voor het verzamelen van persoonsgegevens te voldoen. In dergelijke gevallen worden afwijkingen van dit privacybeleid duidelijk gemaakt op het moment dat u uw persoonsgegevens verstrekt.

CONTACTGEGEVENS

Raphaël Claessens met maatschappelijke zetel te Grotestraat 145 – 8421 De Haan(België), is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke of de functionaris voor gegevensbescherming via

KLACHTEN

Klachten tegen Raphaël Claessens met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij een bevoegde toezichthoudende instantie.